Dagelijks ochtendgebed - 8 uur

Dagelijks Ochtendgebed - 8 uur

Elke dag om 8 uur hebben wij een online ochtendgebed waarmee wij de dag te beginnen. Op deze pagina vindt u (1) het gebed van de dag met een korte Schriftlezing, pianospel en gebed, (2) de Psalm van de dag, en (3) de uitgebreide Schriftlezingen van de dag. 

Zaterdag 4 juli 2020

Gebed van de dag

Psalm van de dag

Schriftlezingen

Numeri 24:15-25

Romeinen 8:18-25

Mattheüs 22:23-40

15Daarop hief hij deze orakelspreuk aan: 'Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, zo spreekt de man wiens oog geopend is,

16zo spreekt hij die Gods woorden hoort, die weet wat de Allerhoogste weet en ziet wat de Ontzagwekkende toont, in vervoering, met ontsloten ogen:

17Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.

18Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seïr. Israël wordt machtig en sterk,

19uit Jakob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.'

20Toen zag Bileam Amalek en hief hij deze orakelspreuk aan: 'Amalek, vooraanstaand onder de volken, zal ten slotte volledig te gronde gaan.'

21Toen zag hij de Kenieten en hief hij deze orakelspreuk aan: 'Vast staat uw woning, Kaïn, op een rots is uw nest gebouwd.

22Toch zult u worden weggevaagd, weldra voert Assur u weg.'

23Ook hief hij deze orakelspreuk aan: 'Wee! Wie blijft in leven als God dit alles uitvoert?

24Van de kust der Kittiërs komen schepen. Assur en Eber onderdrukken zij, maar ooit gaan ook zij te gronde.'25 Hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug, en ook Balak ging naar huis.

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.

20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,

21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.

24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?

25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.

23Diezelfde dag kwamen er Sadduceeën, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe. Ze stelden hem deze vraag:

24‘Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken.”

25Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer.

26Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de zevende toe.

27Het laatst van allen stierf de vrouw.

28Wiens vrouw zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’

29Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!

30Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.

31Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei:

32“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’

33Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht.

34Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.

35Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde:

36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’

37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

38Dat is het grootste en eerste gebod.

39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Deze bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

OVER ONS

De protestantse kerk van Aalst is een pionierskerk. Als protestanten staan wij in de traditie van de reformatie van de 16e eeuw. Wij maken deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Ook zijn wij een pionierskerk. Dit betekent dat wij zoeken naar nieuwe wegen die aansluiten bij de 21e eeuw om God en elkaar te ontmoeten.

ADRES

VPKB Aalst

Dr. André Goffaertstraat 2

9300 Aalst

Aanmelden voor de nieuwsbrief

© 2017 Tom Schepers

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now