Dagelijks ochtendgebed - 8 uur

Dagelijks Ochtendgebed - 8 uur

Elke dag om 8 uur hebben wij een online ochtendgebed waarmee wij de dag te beginnen. Op deze pagina vindt u (1) het gebed van de dag met een korte Schriftlezing, pianospel en gebed, (2) de Psalm van de dag, en (3) de uitgebreide Schriftlezingen van de dag. 

Vrijdag 26 februari 2021

Gebed van de dag

Psalm van de dag

Schriftlezingen

Deuteronomium 10:12-22

Hebreeën 4:11-16

Johannes 3:22-36

12Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient

13en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.

14De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft,

15heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen!

16Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig.

17Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar;

18hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.

19Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

20Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.

21Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht:

22met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!

11Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.

12Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

13Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.

15Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

16Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.

23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.

24Johannes was immers nog niet gevangengezet.

25Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.

26Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’

27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.

28Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.”

29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.

30Hij moet groter worden en ik kleiner.

31Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat,

32getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.

33Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is.

34Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.

35De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.

36Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Deze bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

OVER ONS

De protestantse kerk van Aalst is een pionierskerk. Als protestanten staan wij in de traditie van de reformatie van de 16e eeuw. Wij maken deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Ook zijn wij een pionierskerk. Dit betekent dat wij zoeken naar nieuwe wegen die aansluiten bij de 21e eeuw om God en elkaar te ontmoeten.

ADRES

VPKB Aalst

Dr. André Goffaertstraat 2

9300 Aalst

Aanmelden voor de nieuwsbrief

© 2017 Tom Schepers

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now