Dagelijks ochtendgebed - 8 uur

Dagelijks Ochtendgebed - 8 uur

Elke dag om 8 uur hebben wij een online ochtendgebed waarmee wij de dag te beginnen. Op deze pagina vindt u (1) het gebed van de dag met een korte Schriftlezing, pianospel en gebed, (2) de Psalm van de dag, en (3) de uitgebreide Schriftlezingen van de dag. 

Woensdag 28 oktober 2020

Gebed van de dag

Psalm van de dag

Schriftlezingen

2 Kronieken 6:36-42

Openbaring 12:1-6

Lucas 11:37-52

36Wanneer ze tegen u zondigen-er is immers geen mens die niet zondigt-en u hen uit woede uitlevert aan vijanden die hen gevangennemen en meevoeren naar een ander land, hetzij ver weg of dichtbij,

37en wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smekend tot u wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld,

38wanneer ze zich in het land waarheen ze zijn weggevoerd weer met hart en ziel aan u toewijden en bidden in de richting van het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven, naar de stad die u hebt uitgekozen en de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd,

39luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft.

40God, wees opmerkzaam en luister naar de gebeden die vanaf deze plaats tot u worden gericht.

41Kom, HEER, mijn God, neem hier uw intrek, u en uw machtige ark. Mogen uw priesters bekleed zijn met zegen, uw getrouwen zich verheugen in geluk.

42HEER, mijn God, wijs uw gezalfde niet af, gedenk de trouw van uw dienaar David.'

1Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

2Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.

3Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon.

4Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.

5Maar toen ze het kind gebaard had-een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden-, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon.

6De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.

37Toen hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen.

38Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd.

39Maar de Heer zei tegen hem: ‘Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid.

40Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt?

41Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie!

42Maar wee jullie Farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten.

43Wee jullie Farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein.

44Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’

45Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’

46Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan.

47Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood.

48Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben!

49Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.”

50Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist,

51van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist!

52Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’

Deze bijbelteksten zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

OVER ONS

De protestantse kerk van Aalst is een pionierskerk. Als protestanten staan wij in de traditie van de reformatie van de 16e eeuw. Wij maken deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Ook zijn wij een pionierskerk. Dit betekent dat wij zoeken naar nieuwe wegen die aansluiten bij de 21e eeuw om God en elkaar te ontmoeten.

ADRES

VPKB Aalst

Dr. André Goffaertstraat 2

9300 Aalst

Aanmelden voor de nieuwsbrief

© 2017 Tom Schepers

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now